Nicky

Nicky(Nicolia v.d. Deltahof) ist 8 Jahre alt.

alte bilder 095

V:Zeoliet v.d.Pony Hoeve

MV:Olga v.d. Kerzenhof

M:Helen v.h.Heuveleind

Fohlen:

2003:Lugia

2004:totgeburt

2005:Nisha

2006:Naluna

2007:In Erwartung

footer02